کندانسور هوایی

کندانسور هوایی سارایئل نسیم در مدل های مختلف از ظرفیت 3 الی 100 تن تبرید با توجه به شرایط اقلیمی طراحی و تولید می گردد.در این نوع کندانسور گاز داغ مبرد توسط هوا،خنک شده تبدیل به مایع می گردد.بدین ترتیب که گاز خارج شده از کمپرسور وارد کوئل های کندانسور هوایی شده و جریان هوای محیط توسط تعدادی فن به صورت اجباری و با سرعت حساب شده از روی کوئل ها عبور داده شده و بدین ترتیب حرارت گاز داغ توسط هوا جذب و گاز تبدیل به مایع می گردد.دراین جا نیز برای بالابردن ضریب انتقال حرارت روی لوله های مسی کندانسور هوایی پره تعبیه می گردد.بدیهی است که در کندانسور های هوایی نیز بر اساس ظرفیت مورد نیاز (T.H.R) شطح کوئل کندانسور و نیز تعداد فن ها(میزان هوادهی) محاسبه و طراحی می گردد.